آموزش دوخت نوار اریب به یقه

با دیدن این ویدئو به راحتی نوار اریب را به یقه بدوزید و برای همیشه این مشکل را در دوخت این نوار از بین ببرید.