آموزش مانتو بدون دگمه

آموزش مانتو بدون دگمه

مکیه سادات ابراهیم زاده مانتو مانتو

برای این مدل مانتو ابتدا الگوی اولیه را رسم می کنیم سپس یقه را طراحی می کنیم.

 

 

ﺧﻂ ﮐﻤﮑﯽ را از ﻧﻮک ﮔﻮدی ﮔﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮدن ﮔﺸﺎد ﺷﺪه وﺻﻞ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﻼل ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﮔﺸﺎد ﺷﺪه اﻣﺘﺪاد ﻣی دھﯿﻢ و اﻧﺘﮫﺎی آﻧﺮا 4 سانتی متر گونیا می کنیم.

 

 

از ابتدای 4 سانتی متر که برای بلندی پشت یقه در نظر گرفتیم 1 سانتی مترخارج شده و به نصف خط پشت یقه کمی هلال می کنیم خط آبی رنگ.

 

 

از ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺸﺎد ﺷﺪه ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮدن ﺧﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﮫﻨﺎی ﯾﻘﻪ ﮐﻪ 4 سانتی متر می باشد ﻋﻤﻮد ﻣﯿ ﮑﻨﯿﻢ و از ﭘﺸﺖ ﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ طﺮح ﯾﻘﻪ را  رﺳﻢ می کنیم.

 

 

ﺑﺮای آﺳﺘﯿﻦ و ﻟﺒﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ می کنیم.

 

 

تا اینجای کار به شکل زیر می باشد.

 

 

طﺮح ﯾﻘﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ

 

 

 ﺳﺠﺎف و ﮐﭙﯽ آن

 

 

ﺑﺮای دوﺧﺖ:

اﺑﺘﺪا ﯾﻘﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری ﮐﺮده و آن را از ﭘﺸﺖ ﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ دوﺧﺖ ﮐﺮده و در اون ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی ﯾﻘﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری ﺷﺪه ﯾﮏ ﭼﺮت ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻤ ﺴﺎز در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ دوﺧﺖ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ زاوﯾﻪ ﺗﻤﯿﺰ درآید و ﺑﻌﺪ ﺳﺠﺎف رو در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دوﺧﺖ می کنیم. ﺳﺎﺳﻮن ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﺳﺎﺳﻮن ﮐﻤﺮ دوﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه. ﺑﻌﺪ از  دوﺧﺖ اﮔﺮ ﭘﮫﻨﺎی ﺳﺎﺳﻮن ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد می توانید ﺣﺪود دو ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ دوﺧﺖ را ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮده و ﺳﺎﺳﻮن را ﺳﺒﮏ کنید.

 

 

پایان آموزش مانتو.شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن