rochi

آموزش های گروه دوخت پردهimage
شاخه دوخت پرده
image
شاخه دوخت پرده

آموزش دوخت یک مدل پرده آشپزخانه

به درخواست شما هنرجویان عزیز آموزش های انواع پرده را خواهیم داشت. برای امروز یک مدل پرده برای آشپزخانه آموزش می دهیم با ما همراه باشید.