آموزش دامن فرشته

آموزش دامن فرشته

مکیه سادات ابراهیم زاده دامن فرشته لباس کودکان

ﺑرای داﻣن ﻓرﺷﺗه، ﮐش ﭘﮭﻧﯽ ﺑﺎ ﻋرض ۲ ﺳﺎﻧت را ﺑه اﻧدازه دور ﮐﻣر ﮐودک ﺑطوری ﮐه  ﺣدود ۲ ﺳﺎﻧت اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﮐش روی ھم ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﮐش ﺑه دور ﮐﻣر ﮐودک ﻧه ﺷل ﺑﺎﺷد ﻧه ﺳﻔت ﺑرش زده و ۲ﺳﺎﻧت اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﮐش را روی ھم ﮔذاﺷﺗه و ﺑﺻورت ﺣﻠﻘه در آورده و ﻣﯽ دوزﯾم.ﺗور را ﺑه ﻧوارھﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺣدود ده ﺳﺎﻧت و طولی ﺑراﺑر ﻗد داﻣن ﺑه اﺿﺎﻓه ده ﺳﺎﻧت ﺑرش ﻣﯽ زﻧﯾم.


ﺑرای راﺣت ﺗر ﺷدن ﺑرش ﺗور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻣرﺗب ﺗﺎ ﮐرده و ﺑﻌد ﺑرش ﺑزﻧﯾد.


ﻣﯽ ﺗوان از ﯾﮏ رﻧﮓ ﺗور ﯾﺎ از ﭼﻧدﯾن رﻧﮓ ﺗور ﺑرای داﻣن فرشته اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.


ﺑﻌد از ﺑرش ﺗور آﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت ﻋﮑس پایین دور ﮐش ﺣﻠﻘه  ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑه اﻧدازه ای اﯾن ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ دور ﺗﺎ دور ﮐش ﭘر ﺷود از اﯾن ﺗورھﺎی حلقه شده.

 

دامن فرشته

 پایان آموزش دامن فرشته

 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن