image

زاپاس چیست؟

میدونید چرا باید موقع دوخت زاپاس بزاریم و این مقدار باید چقدر باشه و... با ما همراه باشید.