آموزش یک مدل مانتو گیپور

آموزش یک مدل مانتو گیپور

مکیه سادات ابراهیم زاده مانتو مانتو

برای این مدل ابتدا الگوی اولیه مانتو را رسم کرده سپس:

از نقطه a، یک و نیم سانتی متر داخل شده b می نامیم.

از خط کمر 8 سانتی متر بالا رفته و 5 سانتی متر خارج شده m می نامیم.

یک خط از زیر پنس زیر سینه موازی خط وسط جلو رسم کرده در لبه مانتو از این خط 5 سانتی متر به سمت وسط رفته علامت می زنیم.

از b به m هفت یقه را طراحی می کنیم تا لبه مانتو ( شکل شماره 1)

 

 

از c یک و نیم ﺳﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 

از d، یک و نیم  ﺳﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﻨﺲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ، ﭘﻨﺲ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده، (2 ﻓﻘﻂ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد).

ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎره 2

 

 

تا اینجای کار الگو به این شکل می باشد.

 

 

از ﮔﻮدی ﮔﺮدن ﺟﻠﻮ 2 سانتی متر داخل شده به N وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎزی ﯾﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ a از ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺳﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ) ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﯾﻘﻪ آﺧﻮﻧﺪی یا ﻓﺮﻧﭽﯽ در ﻧﻈﺮ  ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ (ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎره 4)

 

 

ﺑﺮای رﺳﻢ ﯾﻘﻪ آﺧﻮﻧﺪی یک سانتی متر از وسط هلال ﮔﻮدی گردن جلو خارج شده و عمق گودی  را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ(ﺧﻂ ﺳﺒﺰ). حالا ﺑﺮای رﺳﻢ ﯾﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ھﻼل ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده، آن ﻋﺪد را ﻣﻨﮫﺎی  1 کرده و ﺧﻄﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ، از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ 4 سانت عمودی بالا رفته. از سمت راست ابتدا 3.5 بالا رفته از آنجا به 1.3 خط افقی وصل می کنیم. سپس  از 3.5 اول که بالا رفتیم دوباره 3.5 بالا میرویم و از آنجا 2.5 به سمت چپ رفته و به انتهای چهار سانتی متر خطی کمی هلال رسم می کنیم. بعد قسمت جلوی یقه را کمی در حد نیم سانت گرد می کنیم.

نکته: در این مانتو هم لقی حلقه آستین و هم لقی یقه را فراموش نکنید.

 

آموزش کامل یقه فرنچی را ببینید.

 

 

 شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن